THÔNG TIN CÔNG KHAILượt xem: 67

Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022

Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 70/KH-VPUBND triển khai thực hiện giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022.
Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch của Văn phòng UBND tỉnh nhằm cùng với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, giảm thiểu tối đa các chi phí phát sinh về thời gian và chi phí cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), góp phần cải thiện chỉ số PCI, hoàn thành các chỉ tiêu của tỉnh đề ra trong năm 2022 và các năm tiếp theo; góp phần duy trì, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAR INDEX); chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh (SI PAS); chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Văp phòng UBND tỉnh yêu cầu tập trung đẩy mạnh khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, giải quyết TTHC, tạo môi trường đầu tư thực sự minh bạch, thông thoáng; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và từng cán bộ, công chức các phòng, ban, trung tâm hiểu, nắm rõ những yêu cầu nhiệm vụ của từng chỉ số, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để quyết tâm, nỗ lực chung tay nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần cải thiện bền vững các chỉ số trong PCI.

Tại Kế hoạch, Văn phòng UBND tỉnh đề ra nội dung và nhiệm vụ cụ thể như: 

 Việc nâng cao vai trò, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức: Tiếp tục quán triệt, nâng cao vai trò, trách nhiệm thực thi công vụ đối với từng cán bộ, công chức; mỗi phòng, ban, trung tâm phải nắm vững và chịu trách nhiệm đối với các nhiệm vụ được phân công chủ trì; nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, giúp Lãnh đạo UBND tỉnh trong chỉ đạo điều hành việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC: Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong rà soát, đơn giản hóa các TTHC, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện, nhất là các TTHC liên quan đến lĩnh vực đầu tư, đất đai... Thực hiện đầy đủ và kịp thời việc cập nhật, công khai các TTHC dưới nhiều hình thức; chuẩn hoá quy trình nội bộ, quy trình điện tử trên Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành ban hành danh mục, quy trình thực hiện các TTHC liên thông trong nội bộ cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, trong đó quy định rõ thời gian, rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong từng bước của quy trình giải quyết TTHC.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, Cổng thông tin điện tử tỉnh: Tiếp tục đề xuất, xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh, xây dựng các chuyên mục cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp; nghiên cứu triển khai các giải pháp để kịp thời nắm bắt, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp; tiếp tục đề xuất, xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh, xây dựng các chuyên mục cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp; nghiên cứu triển khai các giải pháp để kịp thời nắm bắt, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp.

Phân công theo dõi chỉ tiêu và thực hiện các nhiệm vụ góp phần cải thiện các chỉ số thành phần, chỉ tiêu cơ sở trong PCI tỉnh Ninh Bình: Phòng Tổng hợp (VP2); Phòng Đầu tư và Xây dựng cơ bản (VP4); Phòng Phân phối và Lưu thông (VP5); Phòng Nội chính (VP7); trung tâm Phục vụ hành chính công; trung tâm Tin học - Công báo; phòng Kinh tế ngành (VP3); phòng Khoa giáo văn xã (VP6.

Văn phòng UBND tỉnh giao các phòng, ban, trung tâm căn cứ nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ được giao tại để xây dựng kế hoạch phân công cụ thể từng cán bộ phụ trách đối với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Mẫu kèm theo và gửi kế hoạch về Phòng Nội chính trước ngày 20/8/2022 để tổng hợp, báo cáo Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Định kỳ hằng quý (trước ngày 15 tháng cuối quý), một năm (trước ngày 15/12) và đột xuất theo yêu cầu gửi báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện về phòng Nội chính để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh; Giao phòng Hành chính - Quản trị tham mưu đề xuất Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh bổ sung việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và các phòng, ban, trung tâm.

Kế hoạch số 70/KH-VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh.

An Na

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 396
  • Trong tuần: 2,623
  • Tất cả: 426,604