Triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”
Lượt xem: 45
Vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 31/KH-VPUBND triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”.
anh tin bai

Ảnh minh họa

Thông qua Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 26/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì nền nếp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao nhận thức, đạo đức, trách nhiệm, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Về giữ vững kỷ cương: Có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan; Triển khai thực hiện nghiêm các quy định theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tươnrg Chính phủ phê duyệt Đề án văn hoá công vụ; Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương...; Thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền được giao, không lạm quyền hoặc làm trái công vụ. Mọi hành vi vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền đều phải được xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật

Về tăng cường trách nhiệm: Nêu cao trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ quyền hạn, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ công tác; Người đứng đầu chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và bảo đảm tính khả thi; Hạn chế đến mức thấp nhất để xảy ra sai sót trong giải quyết công việc do lỗi chủ quan; Kịp thời khắc phục những hậu quả, sai sót; không đùn đẩy, né tránh, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Về đổi mới, sáng tạo: Người đứng đầu quan tâm phát huy vai trò chủ động, dám nghĩ, dám làm của từng cán bộ; tạo môi trường và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Từng đơn vị, cá nhân chú trọng đổi mới phương pháp, cải cách tác phong, lề lối làm việc nhằm rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ, nâng cao năng suất, chất lượng công việc; Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết thực tế; tích cực, chủ động đề xuất các sáng kiến và giải pháp mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Về hiệu quả thực chất: Từng đơn vị phải nghiêm túc trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp thực tế, tránh phô trương, hình thức, không được chạy theo thành tích, số lượng công việc, mà phải chú trọng đến việc nâng cao chất lượng công việc, nâng cao trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng tập thể, từng cá nhân để đạt được hiệu quả cao nhất trong quá trình xử lý công việc; Đối với mỗi cá nhân, phải có nhận thức và thái độ nghiêm túc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không vì thành tích riêng mà bỏ qua những hạn chế, thiếu sót của bản thân; phải đánh giá đúng và phát huy hết trách nhiệm, năng lực công tác của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Văn phòng UBND tỉnh yêu các phòng, ban, trung tâm, đơn vị trực thuộc xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2024; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo kết quả lĩnh vực, nhiệm vụ phân công thực hiện; kết quả thực hiện chủ đề công tác là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cuối năm 2024; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và nhiệm vụ được giao tại Biểu phân công nhiệm vụ kèm theo Kế hoạch này để triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính; báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện Kế hoạch theo quy định; Cổng thông tin điện tử chủ động xây dựng các tin, bài, chuyên mục, chuyên trang về việc duy trì nề nếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; thi đua thực hiện các nhiệm vụ theo hướng hiệu quả, thực chất. Chú trọng thông tin, tuyên truyền những cách làm mới, sáng tạo, gương điển hình, tiên tiến trên mọi lĩnh vực.

Phòng Hành chính - Quản trị: Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, trung tâm, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Chủ trì theo dõi, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung về cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức nghiên cứu, học tập những mô hình, sáng kiến và kinh nghiệm hay trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan.

Xem Kế hoạch số 31/KH-VPUBND tại đây

 

An Na
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1