Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025” năm 2024
Lượt xem: 148
Vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 18/KH-VPUBND triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025” năm 2024.
anh tin bai

Ảnh minh họa

Thông qua Kế hoạch nhằm tuyên truyền, thực hiện Đề án đến các chi uỷ, các phòng, ban, trung tâm và các tổ chức, đoàn thể; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Văn phòng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận; tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thực hiện công tác dân vận; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận như: Kết luận số 43- KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trưng ương Đảng “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới”; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 16/CT - TTg ngày 16/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong chính quyền hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kết luận số 32-KL/TU ngày 22/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 05/7/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận quần chúng ở cơ sở trong tình hình hiện nay”; các văn bản chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”;

Đồng thời, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của từng phòng, ban, trung tâm, từng bộ phận trong cơ quan; đổi mới phương pháp triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo, phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương, khen thưởng các điển hình tiên tiến.

Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ các cấp về công tác dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, người lao động bảo đảm việc triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Xem nội dung chi tiết Kế hoạch số 18/KH-VPUBND tại đây.

An Na
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1